محمد داجانی

محمد داجانی

عن الكاتب
محمد داجانی پژوهشگر در موسسه پژوهشی « The Washington Institute for Near East Policy» است که جنبش وساتیا اسلام میانه رو را پایه گذاشته و پیش از این استاد علوم سیاسی در دانشگاه القدس اورشلیم بوده است.