آماندا بورشل دان

آماندا بورشل دان

عن الكاتب
«آماندا بورشل دان» مقیم اسرائيل است و همراه با شوهرش شش بچه‌ی همیشه گشنه‌شان را بزرگ می کنند. وی از ویراستاران تایمز اسرائيل است.