دانی دانون

دانی دانون

عن الكاتب
دانی دانون سفیر اسرائیل در سازمان ملل است.