جیمز دورسی

عن الكاتب
دکتر جیمز ام. دورسی، از روزنامه نگاران معتبر، و از پژوهشگران ارشد انستیتویی خاورمیانهٔ دانشگاه ملی سنگاپور است. کتاب «جهان ناآرام فوتبال خاورمیانه» به قلم اوست.