بوآز درییر

عن الكاتب
«بوآز درییر» در آفریقای جنوبی به دنیا آمده و در ۱۹۹۶ به اسرائیل مهاجرت کرده و سالها است در کیبوتص «کارم شالوم» زندگی میکند. از اعضای «موشاو بیر میلکا» است. در کیبوتص یاد شده سال‌ها هماهنگ کنندهٔ نظامی بوده و شخصا تجربهٔ بسیاری از رویدادهای سیاسی و امنیتی، از جمله ربایش «گیلعاد شالیت» و متارکه با غزه را داشته است.