شان دورنز

شان دورنز

عن الكاتب
«شان دورنز» تحلیلگر پژوهشی دفتر سازمان «کامرا»، کمیته ناظر بر شفافیت گزارش های خاورمیانه در آمریکا، در شهر واشنگتن است.