اودد عران

اودد عران

عن الكاتب
«اودد عران» از دیپلمات‌های باسابقه‌ی اسرائيل، و در حال حاضر از پژوهشگران ارشد «انستیتوی مطالعات امنیت ملی امنیت» در اسرائیل است.