سام اسکناسی

سام اسکناسی

عن الكاتب
«سام اسکناسی» از کنشگران یهودی قدیم کانادا است و اخیرا به عنوان سخنگوی رسانه‌ای در مواردی از قبیل یهودی‌ستیزی و حقوق بشر در کانادا، اسرائيل، و خاورمیانه صحبت کرده است. سام در کلان‌شهر تورنتو ساکن است و همینجا زاده و بزرگ شده است.