ست فاربر

ست فاربر

عن الكاتب
«ست فاربر» خاخام راستکیش مدرن، و تاریخشناس است. وی در اسرائیل زندگی میکند و فعالیتهایش شامل کمک به هدایت یهودیان از پیچ و خمهای بوروکراسی مذهبی اسرائیل است.