باب ففرمن

باب ففرمن

عن الكاتب
«باب ففرمن» مدیر ارتباطات «اتحاد علیه ایران اتمی» (United Against Nuclear Iran (UANI)) است که گروه مشاوره‌ی غیرانتفاعی، غیرحزبی و برای ممانعت از دستیابی ایران به تسلیحات اتمی تشکل یافته است. کمپانی‌های شاخه‌ی خصوصی، و بدنه‌ی حقوقی دولتی و فدرال این گروه تلاش می‌کند تا مانع حمایت‌های اقتصادی و مالی به رژیم ایران شده و ایران را وادار به ترک برنامه‌ی غیرقانونی تسلیحات اتمی، و حمایت از تروریسم و شیوه‌ی مذموم نقض حقوق بشری بکند.