هاوارد فلدمن

هاوارد فلدمن

عن الكاتب
«هاوارد فلدمن» وکیل است، و تاجر اموال منقول، و نویسنده ای پرشور. در جامعه یهودی بسیار فعال است و علاقه ای وافر به جهانی که در آن زیست می کنیم دارد.