لیئونید فلدمن

لیئونید فلدمن

عن الكاتب
خاخام «لیئونید فلدمن» رهبر معنوی «معبد بت ال» در «وست پالم بیچ» فلوریدا است. وی که دانش آموخته مدرسه علوم دینی یهودی است، خاخام ارشد نهاد «شالوم هارتمن» در اورشلیم است. وی در دانشگاه دولتی مسکو تدریس کرده و هم اکنون مدرس بنیاد میراث «وکسنر» و مرکز ملی یادگیری و رهبری یهودی است.