جسی فریس

عن الكاتب
«دکتر جسی فریس» نایب رئیس استراتژی انستیتوی دموکراسی اسرائيل و نویسنده است و آخرین عنوانی که به قلم او منتشر شده « در یک خاورمیانهٔ هسته-ای اسرائیل چگونه می-تواند دوام بیاورد» است.