ریچارد فریدمن

ریچارد فریدمن

عن الكاتب
«ریچارد فریدمن»، مدیر اجرایی فدراسیون یهودی بیرمینگام در آلاباما، و همچنین روزنامه-نگار شناخته-شده این ایالت است.