بو-آز گانور

عن الكاتب
پروفسور «بو-آز گانور» رئیس دانشگاه رایشمن و بنیانگذار و مدیر اجرایی پیشین انستیتوی بین الملی مبارزه با تروریسم، ICT است.