شلدون گلر

عن الكاتب
«شلدون گلر» از دانشگاهیان آفریقاشناس مقیم اورشلیم و از مشاوران بین المللی دموکراسی و توسعه است. کار او بر اساس پژوهش و آموزش از سکونت در زمینهٔ پنج فرهنگ گوناگون، از کلانشهر نیویورک، غرب میانه‌ٔ آمریکا، فرانسه، آفریقا، تا اسرائیل شکل یافته است.