یوناتان قر

یوناتان قر

عن الكاتب
«یوناتان قر» مدیر امنستی بین المللی در اسرائیل