گالیا گولان

گالیا گولان

عن الكاتب
«گالیا گولان» از استادان پیشین دانشگاه عبری اورشلیم و رئیس پیشین مطالعات سیاست و مناقشه در مرکز بینارشته‌ای هرتزلیا است. ده کتاب منتشر شده‌ی او شامل «صلح‌طلبی اسرائیل از ۱۹۶۷ تا کنون: واقعیات پشت‌پرده‌ی پیروزی‌ها، شکست‌ها» با نشر راتلج است.