سوزان گولدبرگ

سوزان گولدبرگ

عن الكاتب
سوزان گولدبرگ مادر است، و نویسنده، و صیونیست پرشور با مدرک کارشناسی ارشد مطالعات رسانه. وی گهگاه درباره سیاست و فرهنگ آمریکایی یهودی می نویسد و یکی از همکاران پ.ج. مدیا است. شوهر وی اسرائیلی-آمریکایی است و همین امر نیز سوزان را در تقاطع فرهنگ و سیاست و دین اسرائیلی و آمریکایی یهودی قرار می دهد.