هلن گاتستین

هلن گاتستین

عن الكاتب
«هلن گاتستین» بازیگر و متخصص کارآموزی ارائه است. کارآموزی ارائه و نمایش ها به زبان عبری و انگلیسی آماده رزور در helengot@gmail.com