جاناتان گرین بلات

جاناتان گرین بلات

بیشتر
عن الكاتب
«جاناتان گرین بلات» مدیرکل سازمان بین المللی «Anti-Defamation League (ADL)» )«اتحادیه ضد افترا») است.