دیوید حاعیوری

دیوید حاعیوری

عن الكاتب
دیوید حاعیوری رئیس «کمیته یادبود قربانیان تروریسم» و رئیس «کمیته امنیت جاده ها» در شورای منطقه ای شومرون است. تخصص وی در روابط دولتی و رسانه ای بین المللی است. وی سخنرانی ماهر و از چهره های معروف شبکه های اجتماعی است. وی از بشردوستان، چهره های معروف و سرمایه گذارها در زمینه های برنامه ریزی استراتژیک، حمایت می کند.