آویدان حالیونی

آویدان حالیونی

عن الكاتب
«آویدان حالیونی»، ۱۹ ساله، از اهالی دیرفیلد، ایالت ایلینویس آمریکا، پس از گذراندن یک سال تحصیلات در موسسه مذهبی «یشیوات مئال گیلبوئا»، اولین سال تحصیلی خود را در «دانشگاه کلمبیا» در نیویورک آغاز کرده است.