جاشوآ هامرمن

جاشوآ هامرمن

عن الكاتب
«جاشوآ هامرمن» از روزنامه‌نگاران برنده‌ی جایزه‌ی راک‌اوور، پدر، همسر، پسر،‌دوست، صاحب یک پودل، هوادار «رد ساکس‌»، خاخام کنیسای «بت ال» در استامفورد است.