یوآل نوآ حراری

عن الكاتب
«یوآل نوآ حراری» نویسندهٔ‌ کتاب «انسان خردمند» و «ما را نمی-توان متوقف کرد»، و استاد تاریخ در دانشگاه عبری اورشلیم است.