کری هارت

عن الكاتب
«کری هارت» از مفسران اخبار سیاسی، دیپلماتیک، نظامی، و اجتماعی در ارتباط با اسرائیل، خاورمیانه، و جامعهٔ بین المللی است.