دانیئل هارتمن

دانیئل هارتمن

بیشتر
عن الكاتب
خاخام دکتر «دانیئل هارتمن» رئیس «انستیتوی شالوم هارتمن» (Shalom Hartman Institute) و مدیر پروژه مشارکت این انستیتو است.