مونیم هارون

مونیم هارون

عن الكاتب
مونیم هارون یک پناهجوی سودانی، کنشگر اجتماعی، و عضو سازمان دانشجویان آفریقایی اسرائیل، مستقر در اورشلیم است.