بهزاد هاشم پور سلوط

بهزاد هاشم پور سلوط

عن الكاتب
بهزاد هاشم پور سلوط، فعال سیاسی و حقوق بشر ساکن نروژ