دیوید هوفمن

دیوید هوفمن

عن الكاتب
خاخام دیوید هوفمن قائم مقام مدیر توسعه «حوزه مطالعات یهودی» (The Jewish Theological Seminary (JTS)) است.