دیوید هورویتز2

دیوید هورویتز2

عن الكاتب
«دیوید هورویتز» موسس «مرکز آزادی دیوید هورویتز» و نویسنده مشهور چندین کتاب، منجمله: Radical Son (1997) ، (2015) Islamo-Fascism and the War Against the Jews است.