رابرت آیسلر

رابرت آیسلر

عن الكاتب
«رابرت آیسلر» کارشناس پژوهش رسانه ای است و گاه به گاه نوشته های خود را بر معیارهای دوگانه و استثناگذاری در رابطه با اسرائیل و قوم یهود متمرکز می کند.