جرمی ایساخاروف

عن الكاتب
دربارهٔ نویسنده: جرمی ایساخاروف سفیر پیشین اسرائیل در آلمان است و در گذشته معاون مدیرکل وزارت خارجهٔ اورشلیم بوده است.