اما جیکوبس

اما جیکوبس

عن الكاتب
«اما جیکوبس» از دانش آموزان بزرگترین مدرسهی یهودی اروپاست که سالانه ۳۰۰ دانش آموز دارد. میگوید با آشوب و جنجال آشناست اما نه اینقدر. امسال همراه گروه جنبش جوانان در اسرائیل ساکنام. ما پیرو نظریهای هستیم که هوادار گیاهخواری، فمینیسم، صیونیسم، و راه حل دو کشور برای دو ملت است. من با بچههای عرب و یهودی ۴ تا ۱۸ ساله کار میکنم و جوانهای آسیبپذیر. ۹ ماه وقت دارم که چگونگی‌های انسان خوب‌بودن را بفهمم و سعی میکنم بغرنجیهای خاور میانه را درک کنم.