کنت جیکوبسون

عن الكاتب
کنت جیکوبسون معاون ریاست لیگ ضدافترا است.