کارول جاهشان

کارول جاهشان

عن الكاتب
دکتر کارول جاهشان، روانشناس لبنانی-آمریکایی، و هنرمند، در حال حاضر ساکن لس آنجلس. دکترای خود را در ۲۰۱۰ از سان دیه گو، کالیفرنیا، که آنزمان تحت برنامه فوق دکترای تحقیقات شیزوفرنیا، سیستم درمانی لس آنجلس بود، دریافت کرد. در اوقات بیکاری، دوست دارد سفر کند، با فرهنگ های مختلف آشنا شود، و مسائل گوناگون شرایط بشری را مستند کند.