اتیکال جم

اتیکال جم

عن الكاتب
«اتیکال جم» معضل های اخلاقی معاصر و پاسخ متفکران یهودی از سراسر جهان یهود را منتشر می کند. اتیکال جم پروژه ای مستقر در مرکز جهانی یهودیت (سی ج جی) در کالج عبری نیوتون سنتر، ماساچوست است، و با همکاری تایمز اسرائیل، و از سوی مدیر سی.ج.جی خاخام آور راس و رئیس کالج عبری خاخام دانیل لمان راه اندازی شده است. این وبسایت از سوی خاخام سو فندریک، دبیر سی.ج.جی ویراست می شود.