شوشانا کیتس جسکول

شوشانا کیتس جسکول

عن الكاتب
«شوشانا کیتس جسکول»، اسرائیلی-آمریکایی، مادر، مشاور تجاری، شکلات‌دوست و حقیقت‌جو است. می‌گوید،‌آن‌قدری مردم خودم را دوست دارم که دست به طرح این چالش‌ها بزنم.