راحل جازکو

راحل جازکو

عن الكاتب
راحل جازکو، مترجم، آوازه خوان، و نویسنده است و در اورشلیم سکونت دارد. او سی دی خود، «روز استراحت» که موفق به دریافت جایزه شده را در سال ۲۰۰۰ بیرون داد.