مئیر جاودانفر

مئیر جاودانفر

عن الكاتب
«مئیر جاودانفر» نویسنده‌ی ایرانی اسرائیل و مدرس دانشگاه است و در مرکز مطالعات میان‌رشته‌ای «هرتصلیا»، سیاست معاصر ایران تدریس می‫‌کند. آقای جاودانفر در بیش از بیست دانشگاه به پنج زبان تدریس کرده‌ است:‌ فارسی، عبری، انگلیسی، اسپانیایی، و پرتقالی. وی از نویسندگان همکار در تألیف «زندگینامه محمود احمدی‌نژاد،‬ ابوالهول هسته‌ای تهران» است.