محمد جبارا

محمد جبارا

عن الكاتب
محمد جبارا امام و استاد مرکز مطالعات روحانی «کوردوا» در اتاوای کاناداست.