بهیه جیلانی

بهیه جیلانی

عن الكاتب
دکتر بهیه جیلانی دارای دکترای جامعه شناسی از دانشگاه نیس فرانسه، فعال حقوق بشری فعلی و زندانی سیاسی سابق است که اکنون مقیم فرانسه می باشد.