جوئل رابین

عن الكاتب
«جوئل رابین» از کارشناسان امنیت ملی آمریکا، استراتژیست دموکرات و سیاستمدار یهودی است. رئیس گروه استراتژی واشنگتن، از مشارکان گروه «شرکای دموکراسی»، معاون پیشین دستیار وزیر خارجه در دولت اوباما در امور قانون-گذاری است.