الکس کاگان

الکس کاگان

عن الكاتب
دکتر آلکس کاگان مدیر دپارتمان شوروی سابق در اتحادیه جهانی یهودیت پیشرو است. دکتر کاگان در سپتامبر 2015 نخستین دوره تدریس خود را در مؤسسه رهبری خاخامی (ماخون) در مسکو برگزار خواهد کرد.