رجا کمال

عن الكاتب
«رجا کمال» معاون «انستیتوی باک» در پژوهش های پیرامون طول عمر و کهولت، مستقر در «نوادا» در ایالت کالیفرنیا در آمریکاست.‬