هوارد کاپلان

هوارد کاپلان

عن الكاتب
«هوارد کاپلان» نویسنده‌ی «سرپوش دمشق و فشنگ‌های فلسطین» است و به تازگی یک رمان هیجان‌انگیز دیگر را هم به اتمام رسانده است.