الی کارمون

الی کارمون

عن الكاتب
«الی کارمون» دارای مدرک دکترا، از پژوهشگران ارشد «انستیتوی بین المللی مبارزه با تروریسم» و «انستیتوی سیاست و استراتژی» در «مرکز سیستم های میان رشته ای در شهر «هرتزیلیا» در اسرائيل است. وی درباره موضوعات مربوط به تروریسم بین المللی و تروریسم شیمیایی، بیولوژیک، رادیولوژیک، و هسته ای (سی بی آر ان)، در مطالعات ضد تروریسم سخنرانی و تدریس می کند. رشته های تخصصی وی عبارتند از خشونت سیاسی، تروریسم سی بی آر ان، و تاثیرات استراتژیک تروریسم و خرابکاری در خاورمیانه و جهان.