جفری کاس

عن الكاتب
«جفری کاس» وکیل، سخنران، و رهبر فکری در عرصه های نژادی، قومی، و اجتماعی است و نویسنده ای است که موفق به دریافت جایزه بوده است.