اینگا کاسترون

اینگا کاسترون

عن الكاتب
«اینگا کاسترون» در حال حاضر در دانشگاه « Southern US» در آمریکا مشغول به کار است، اما در اسرائيل بزرگ شده و زیسته و علاقمندی همیشگی خود به معنویات و ‪کشف و شهود را دنبال کرده است‬.