صادق خان

عن الكاتب
نویسنده متن صادق خان، شهردار لندن است.